Mijn winkelwagen:

0 item(s) € 0,00
U heeft geen items in uw winkelwagen

Welkom bij DS Hout!

Algemene voorwaarden

WEBSHOP SPECIFIEK

Artikel 1. Definities en algemeenheden 

Voor de toepassing van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   
Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit. Verkoper: DS Group bvba, met maatschappelijk zetel te 9600 Ronse, Ninovestraat 86, BTW BE0867.187.027 (tel.: 055 30 29 81; info@dshout.be).   
Alvorens consumptiegoederen aan te kopen, dient de consument kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en dient deze te hebben aanvaard. Het aankopen van de goederen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden door de consument.   
De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de internetverkopen en respecteren de wetgeving betreffende de bescherming van de consument. Deze bescherming geldt enkel voor consumenten zoals hierboven omschreven én indien het de verkoop van standaard artikelen betreft. Deze bescherming is dus niet van toepassing voor professionele klanten en consumenten die goederen aankopen die tot het maatwerk behoren (dit omvat alle nodige handelingen om het goed naar wens van de klant te vormen, bijvoorbeeld zagen, schaven, frezen, etc.).


Artikel 2. Prijs 
Alle aangeduide prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzend- en/of behandelingskosten. Indien een product na een uitgevoerde bestelling lager geprijsd wordt, naar aanleiding van promotie of prijsdaling van de grondstoffen, dan kan de Koper geen aanspraak maken op de lagere prijs. 
De producten die de Verkoper aanbiedt zijn de producten die op de site worden aangegeven op de dag dat de Koper de site bezoekt en dit zolang de voorraad strekt. De Verkoper besteedt de grootste zorg aan een correcte weergave van het product aan de hand van foto's en beschrijvingen. Toch kan het voorkomen dat er kleurverschillen zijn door o.a. verschil in computerinstellingen. Daarbij geldt ook dat hout een natuurproduct is en dus elk stuk uniek en enig is, mét eventuele natuurlijke imperfecties en kleurschakeringen!


Artikel 3. Bevestiging van bestelling en betaling
 
Bij plaatsing van een bestelling wordt onmiddellijk een elektronische ontvangstbevestiging verstuurd naar het emailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.  Deze bestelling wordt in eerste instantie door de Verkoper gecontroleerd op beschikbaarheid van aantallen en formaten. Indien afwijkingen in beschikbaarheid van aantallen of formaten wordt een voorstel aan de Koper toegestuurd. Een aangepaste bestelling wordt pas uitgevoerd na uitdrukkelijk akkoord van de Koper op de door de Verkoper gecontroleerde en verstuurde  elektronische bevestiging naar de Klant. 
De bestelling kan betaald worden in contanten of door middel van bancontact bij afhaling in de winkel. Bij levering kan de bestelling betaald worden via: 
- overschrijving op voorhand (factuur wordt elektronisch toegestuurd); - in contanten aan de chauffeur van de Verkoper die de levering uitvoert (max. 2500€ incl. BTW en uitsluitend toegestaan bij eigen vervoerdienst – in geval van koerier of externe transporteur worden geen contante betalingen aanvaard); - overschrijving op moment van levering via online bankieren, mits betalingsbewijs voor te leggen aan transporteur. 
De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is.


ARTIKEL 4. EIGENDOMS- EN RISICO-OVERDRACHT 
In afwijking van artikel 1583 BW, blijven de onbetaalde consumptiegoederen eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling.   
Voor overeenkomsten waarbij de verkoper de consumptiegoederen opstuurt naar de consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de consumptiegoederen over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de consumptiegoederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de consumptiegoederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.


ARTIKEL 5. LEVERING 
Indien de plaats van levering verschillend is van de vestigingseenheid waar de verkoopovereenkomst is afgesloten, dan wordt de levering uitgevoerd op kosten van de consument. De consument dient zich tot de Verkoper te wenden voor informatie betreffende de leveringstermijn en de kosten van levering. 
De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een leveradres foutief wordt opgegeven door de Koper. Kosten verboden aan het opnieuw aanbieden van de bestelling zijn voor rekening van de Koper. 
De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of afwijkingen in product en leveringen die zich buiten de wil van de Verkoper kunnen voordoen. Dit omvat vertragingen in bestel- en productieprocessen bij derde partijen, natuurlijke afwijkingen van producten op basis van hout of vertragingen tijdens verzending wegens pannes, defecten en verkeershinder. De Verkoper houdt zich eraan de Klant hiervan zo snel en volledig mogelijk op de hoogte te brengen. 
De handtekening van de consument op het leveringsdocument geldt als bewijs van levering. De verkoper kan de identiteitskaart van de consument vragen ter controle.   
Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de consumptiegoederen op het met de consument overeengekomen tijdstip te leveren, verzoekt de consument de verkoper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de 
verkoper de consumptiegoederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de consument het recht de verkoopovereenkomst te beëindigen. De consument heeft het recht de verkoopovereenkomst onverwijld te beëindigen indien de verkoper heeft geweigerd de consumptiegoederen te leveren of waarbij de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de verkoopovereenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij de consument de verkoper vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. Bij beëindiging van de verkoopovereenkomst vergoedt de verkoper onverwijld alle uit hoofde van de verkoopovereenkomst betaalde bedragen.


ARTIKEL 6. TERUGNAME 
Verkochte consumptiegoederen worden niet teruggenomen noch geruild, behoudens ter uitvoering van het herroepingsrecht van de Klant. 
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op levering van de bestelde goederen. 
De Koper dient elke retour aan te melden per e-mail aan info@dshouthandel.be. Alle producten moeten teruggestuurd worden in een degelijke verpakking naar volgend adres: DS Hout (DS Group bvba), Ninovestraat 86, 9600 Ronse, België. De Koper stuurt de producten terug op eigen risico. Bij schade of gebrek aan degelijke verpakking is Verkoper niet gehouden tot terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen eigen aan de verkoopovereenkomst. 
Indien de Koper geen omruiling vraagt, zal de Verkoper het betaalde bedrag van de bestelling terugbetalen via overschrijving op het door de Koper aangegeven bankrekeningnummer binnen een termijn van 14 dagen. Indien de Koper een omruiling vraagt, zal de Verkoper dit verrekenen met het betaalde bedrag. Verzendkosten voor het versturen van een omruiling zijn altijd voor rekening van de Koper.


ARTIKEL 7. GARANTIE 
De consument heeft recht op een wettelijke garantie overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21 september 2004).  
Zijn echter onverenigbaar met een gebrek aan overeenstemming waarvoor de verkoper in voorkomend geval aansprakelijk zou kunnen worden gesteld en zonder dat deze opsomming limitatief is, de gebreken: 
- na de levering veroorzaakt door een externe oorzaak, normale slijtage, onzorgvuldig gebruik, gebrek aan onderhoud of een interventie van de consument zelf of van een derde; - die de consument op het tijdstip van het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of daarvan redelijkerwijs op de hoogte moest zijn; - die voortvloeien uit het materiaal geleverd door de consument.


ARTIKEL 8. KLACHTEN 
De Verkoper controleert de artikelen voor verzending, maar helaas kan een machinale of menselijke fout in het product of levering niet uitgesloten worden. Indien de Koper een fout vaststelt, dient dit gemeld te worden aan per email aan info@dshouthandel.be. De Verkoper zorg voor een correcte afhandeling van de klacht en neemt de kosten voor terugzending op zich indien de fout onder de verantwoordelijk van de Verkoper ligt. 
De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan overmacht zoals staking, overstroming of brand, en alle andere gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven. 
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Oudenaarde zijn bevoegd.


ARTIKEL 9. PRIVACY
 
Alle persoonsgegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper door middel van een gegevensverwerking. U beschikt op elk moment over het recht tot inzage en verbetering van uw gegevens. 
De gegevens worden gebruikt voor de administratie van de bestelling, de leveringen, de facturen en het opvolgen van de betalingen en voor marketingdoeleinden indien hiervoor akkoord werd gegeven. De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.


ARTIKEL 10. BEWIJS 
De verkoper en de consument aanvaarden de elektronische bewijsvoering.

 

DIENSTEN (Houtskelet / interieur) SPECIFIEK

A. TOEPASSING
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming.
Onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 B. STUDIES, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis. Ze zijn steeds voor wijzigingen vatbaar en slechts bindend na schriftelijke bevestiging van één van onze zaakvoerders of medewerkers. 
Bij het vermelden van eenheidsprijzen is de totaalprijs van het item van toepassing op dit project. De eenheidsprijzen vormen een indicatie van de prijsverrekening.
Schommelingen in de uitgevoerde aantallen kunnen ook een invloed hebben op de eenheidsprijzen.
(Minder uitgevoerd = eventueel duurdere eenheidsprijzen, meer uitgevoerd = eventueel goedkopere eenheidsprijzen)

3. De vermelde prijzen op onze overeenkomsten zijn onderhevig aan schommelingen van de prijzen welke zich eventueel kunnen voordoen tussen de datum van de overeenkomst en de datum van uitvoering indien er meer dan 6 maanden verschil is tussen beiden.
4. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt door facturatie, wordt ook de BTW op onze facturen overeenkomstig aangepast zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen en ontwerpen blijven onze eigendom en worden beschermd door de intellectuele rechten.
6. In afwijking van Art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht bewezen worden.

 C. UITVOERING VAN DE WERKEN

7. Wanneer een beëindigingdatum van de werken opgegeven wordt in onze prijsoffertes is deze slechts benaderend en ter informatie. Niet leveren of uitvoeren binnen de gestelde termijn kan niet ingeroepen worden om contracten te verbreken en kan geen aanleiding geven tot een vordering wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
8. Wanneer een beëindigingstermijn contractueel is overeengekomen kan deze geschorst worden ingeval van overmacht of door onvoorziene omstandigheden buiten onze wil.
9. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of de werken worden stilgelegd of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. Wij bepalen dan zelf wanneer wij de werken opnieuw zullen aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
10.Bij faillissement of kennelijk onvermogen van de klant hebben wij het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval is het geleverde werk onmiddellijk eisbaar.
11.Het terrein of de bouwwerf waarop wij de werken moeten uitvoeren zal vrij toegankelijk zijn voor onze machines en vervoermateriaal. Zij zullen niet gehinderd worden door andere personen, materiaal of materieel. Mochten hierdoor wachturen ontstaan of kosten voor het vrijmaken van de werf, dan komen deze ten laste van de klant.
12. Wanneer voor leveringen of voor werken op een terrein met materiaal moet gekomen worden, dient de opdrachtgever vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks of putten e.a. Zonodig dient de opdrachtgever zich in te lichten bij de vergunningshoudende maatschappijen. Alle schade valt ten laste van de opdrachtgever, ook deze aan ons of aan ons materiaal, wanneer hij ons niet juist heeft ingelicht.
13. Mochten er zich door het verzuim van de opdrachtgever of van de klant ongevallen of vertragingen voordoen van gelijk welke aard, dan zullen alle kosten van herstellingen en wachturen ten laste vallen van de opdrachtgever. Ook nodige herstellingen aan ons eigen materiaal, ten gevolge van dit ongeval, vallen te zijnen laste.
14. Behoudens andersluidend schriftelijk beding gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant.
15. De niet-geïncorporeerde goederen blijven onze eigendom zolang de factuur van deze goederen niet werd betaald.
16. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant en dit op zijn kosten.
17. Alle meerwerken, onvoorziene werken, werken ontstaan door overmacht, slechte weersomstandigheden, stormschade, niet draagbare grond, waterzieke grond, enz. zullen zonder uitzondering door de opdrachtgever betaald moeten worden.
18. We voeren zelf geen stabiliteitsberekeningen uit. Onze tekeningen zijn te controleren door een architect/ingenieur (aangesteld door bouwheer).
19. Productie/plaatsing kan pas starten na het ontvangen van een goedkeuring voor de doorgezonden tekeningen. We behouden ons het recht alle aanpassingen aan de structuur na goedkeuring van de tekeningen door te rekenen aan de klant.

 D. KLACHTEN, OPLEVERING, ONDERHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID

18. Klachten betreffende de facturatie kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
19. Klachten betreffende de uitgevoerde werken kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de 8 dagen na het uitvoeren van de werken.
20.Klachten betreffende de verborgen gebreken van de uitgevoerde werken kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de 8 dagen na het zichtbaar worden van het gebrek.
21. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen werden overgemaakt aan ons, de aanneming geacht wordt definitief te zijn aanvaard.
22. Bij de huur van een container is het risico voor diefstal of schade aan de container, van het ogenblik dat die op de aangeduide plaats wordt afgezet, ten laste van de klant.
23. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor:
-       Gebreken aan grondstoffen, materialen en producten die wij moeten gebruiken van de opdrachtgever;
-       gebreken aangebracht door de opdrachtgever, klant of derden;
-       schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die onvermijdelijk het gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van ons;
-       foutloze burenhinder.

 E. SANCTIES BIJ HET NIET NAKOMEN VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

24. Wanneer een klant een contract verbreekt vooraleer de werken begonnen werden, kunnen wij van rechtswege een schadevergoeding vorderen die forfaitair wordt bepaald op 30% van de waarde van het uit te voeren werk, met een minimum van 100 euro. Art. 1152 van het BW is daaromtrent van toepassing.
Indien de werken reeds begonnen waren, zal de schadevergoeding van 30% vermeerderd worden met de waarde van alle geleverde materialen en uitgevoerde werken.
25. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar of op de vervaldag op de factuur vermeld, te Kortrijk of op onze bankrekening op de factuur vermeld. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen mag geen enkele borg of korting afgetrokken worden.
26. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 15% op jaarbasis plus een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 125 euro aangerekend.
27. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, hebben wij het recht de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat ons hiervoor enige vergoeding kan opgelegd worden. In dat geval bepalen wij dan zelf wanneer wij de werken opnieuw zullen aanvatten zonder hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd te zijn.

Wanneer wij door deze schorsing schade zouden lijden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zal de opdrachtgever deze moeten vergoeden. Desgevallend kunnen wij het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dit geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 24.

28. Het niet betalen op vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

 F. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID

29. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling zal de betwisting van de zaak volgens onze keuze hetzij via arbitrage, hetzij via de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen-Oudenaarde  geregeld worden.